Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursbeskrivning: Medicin som humaniora

Valbar kurs på Läkarprogrammet

På kursen ”Medicin som humaniora” studeras medicinen ur humanistiska perspektiv, med tillämpning av begrepp och metodologi hämtade från akademisk humaniora.

Läkare tittar ner på patient. Foto.

Kursen ger insikter om området medicinsk humaniora, genom humanistiskt baserade betraktelsesätt som har existentiell och etisk relevans för medicin- och hälsovetenskapliga professioner och forskningsfält och som därmed bidrar till en bredare kunskap om de företeelser som studeras.

Med hjälp av de olika konstarterna fördjupas frågor om exempelvis patientmötet och patientens perspektiv, berättande och förståelse, läkarens yrkesroll och medicinens kunskapssyn. Med historiska och antropologiska perspektiv skapas en förståelse för läkarvetenskapens utveckling och samtid. Med kreativt/reflekterande skrivande som metod utvecklas studentens förmåga till reflektion, både individuellt och i grupp. Sammantaget bidrar kursen till att förbereda studenterna för den kliniska vardag de är på väg mot, ge dem verktyg för att hantera psykosociala sidor av yrket och yrkesrollen och, ytterst, att få en bättre grund för att fatta bästa möjliga beslut i en komplex yrkesroll

Studenterna möter på kursen både humanister med expertis inom sina ämnen och erfarna, verksamma läkare med humanistisk inriktning.

Kompetensmål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna sätta in centrala humanistiska begrepp i olika medicinvetenskapliga sammanhang; tolka och analysera estetiska verk med avseende på perspektiv och språkliga respektive berättarmässiga val; kunna problematisera det medicinska mötets fenomenologi och interaktionen mellan biomedicinska och humanmedicinska förhållningssätt samt kunna anlägga vetenskapligt grundade humanistiska perspektiv på den blivande yrkesrollen och den vardagsetiska kommunikationen mellan läkare och patient, vårdande och vårdad.

Huvudsakliga innehåll och upplägg

Innehållsmässigt ges en mångfald av perspektiv på patienten, patient-läkarrelationen och läkaryrket. För en överblick över teman som tas upp, se schemat. Undervisningsformerna är föreläsningar och seminarier med stort utrymme för diskussion. Tid ges för inläsning av materialet. Den kursansvariga samt inbjudna gästföreläsare föreläser och leder diskussionerna och den kursansvariga ger också enskild handledning i arbetet med fördjupningsarbetet.

Examination

Kursens examineras genom en individuell fördjupningsuppgift som väljs i samråd med kursledaren, och som redovisas på en gemensam konferens vid kursens slut.

Maximalt antal platser

Maximalt 12 platser, inget minimum.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av skönlitteratur, film och humanistisk och medicinsk akademisk litteratur. Större delen av kurslitteraturen görs tillgänglig via canvas eller i låneexemplar vid kursstart.

Kursansvarig lärare

Katarina Bernhardsson, Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora

 

Kontakt valbar kurs: Medicin som humaniora

Katarina Bernhardsson
Katarina [dot] Bernhardsson [at] litt [dot] lu [dot] se (Katarina[dot]Bernhardsson[at]litt[dot]lu[dot]se)